Poradnik

Zasady postępowania:

Pierwsze kroki, jakie należy podjąć, gdy umrze Bliska Osoba:

Śmierć bliskiej osoby w domu:

Działania jakie musi podjąć najbliższa rodzina, to przede wszystkim zawiadomienie lekarza Pogotowia Ratunkowego (tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego), który stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną. Na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała przez zakład pogrzebowy. Następnie po otrzymaniu karty zgonu, wszelkie czynności związane z pochówkiem, można zlecić firmie pogrzebowej Sacrum.

Śmierć bliskiej osoby w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący, a następnie powiadamia się placówkę, w której nastąpił zgon o wyborze zakładu pogrzebowego.

Śmierć w miejscu publicznym:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza pogotowia bądź lekarza, który zajmował się osobą zmarłą. Następnie wystawia on kartę zgonu lub protokół. Potem wykonuje się telefon do zakładu pogrzebowego, z którego przyjeżdżają pracownicy, sporządzają odpowiednią dokumentację i zawożą ciało zmarłego do chłodni.

Śmierć na skutek wypadku:

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia na miejscu. Dodatkowo należy odebrać od prokuratora zezwolenie na pochówek. Osoby, które zmarły w miejscach publicznych są przewożone na wniosek odpowiedniego organu do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu. Zorganizowanie, a także opłata za przewóz należą do zadań powiatu.

Zasiłek pogrzebowy:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • Ubezpieczonego.
  • Osoby, która pobierała rentę.
  • Osoby, która pobierała emeryturę.
  • Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona po zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa – to przysługuje Państwu zasiłek w pełnej kwocie. Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii lub obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
  • skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.